สกศ. เตรียมการ จัดอันดับคุณภาพการศึกษาจังหวัด

สกศ. เตรียมการ จัดอันดับคุณภาพการศึกษาจังหวัด

สกศ.ลุยประมวลผลการดำเนินการศึกษารายจังหวัด เริ่มต้นใช้ 11 บ่งชี้ 2ด้าน จากทั้งหมด 53 บ่งชี้ 5 ด้าน กุมภาพันธ์นี้ เข้าใจผลการจัดอันดับคุณภาพการเรียนจังหวัดรอบแรก วันนี้ (8 ม.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการเรียน บอกว่า ตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ระบุที่หวังการปฏิรูปการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน 53 ชี้วัด ประกอบด้วย ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการเล่าเรียน, ความทัดเทียมการเล่าเรียน, มาตรฐานการเรียน,ศักยภาพ พร้อมกับการตอบโจทย์บริบทที่แปรผันนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะติดตามพร้อมด้วยวัดผลการปกครองศึกษารายจังหวัด

โดยที่ร่วมกับที่ทำการต่างๆ ดังเช่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยการติดต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการปรับปรุงเศรษฐกิจพร้อมด้วยสังคมแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อที่จะรับรู้ถึงความเจริญพร้อมด้วยปฏิรูปด้านการศึกษาไทยรายจังหวัด ในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของชาติ กับเตรียมพร้อมนำการศึกษาเล่าเรียนของไทยสู่ยุค 4.0 เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า ถึงอย่างไรระยะนี้ข้อมูลที่นำมาศึกษาพิจารณายังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เหตุเพราะความมากมายของแหล่งข้อมูล ขั้นตอนพร้อมด้วยแบบแผนในการจัดเก็บ

โดยเหตุนั้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่มีความถูกพร้อมทั้งชัดแจ้งมาก ระยะต้น สกศ.จะปฏิบัติการประมวลผลพร้อมทั้งติดตามตัวบ่งชี้ ระหว่างปี 2558 และ 2559 ของทุกสังกัด โควตา 2 ด้าน รวม 11 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1.ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 4 ตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป, อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา, อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมกับ อัตราการเข้าเรียกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกับอาชีวศึกษา และ 2. ด้านคุณภาพการศึกษา 7 ตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ หรือ โอเน็ต ของนักเรียน ชั้น ป.6 ชั้น ม.ต้น พร้อมทั้ง ม.ปลาย , ร้อยละของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปีมีความก้าวหน้าสมวัย ร้อยละการอ่านของคนไทยอายุเริ่มที่ 6 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยระดับสมองหรือไอคิว ของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 กับ ร้อยละของโรงเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการเล่าเรียน

ดังนี้ คิดว่าจะรายงานผลข้อมูลการเริ่มต้นได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 “รายงานผลการพินิจพิจารณา จะพูดว่า แต่ละจังหวัดมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับใด มีจุดแข็งในด้านใดครั้งเทียบเคียงกับจังหวัดอื่นๆ พร้อมด้วยมีจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงปฏิรูปในด้านใด เพื่อที่จะทุกจังหวัดจะได้นำไปใช้เป็นบางส่วนของข้อมูลสำคัญในการบูรณาการด้านการเรียนรู้ของทุกสังกัดที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่มุ่งปรับปรุงประเทศโดยยึดพื้นที่จังหวัดเป็นฐาน” เลขาธิการ สกศ.พูด