ศธ.เตรียมความพร้อมปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ

ศธ.เตรียมความพร้อมปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ

ศธ.เตรียมความพร้อมปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ ครั้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) บอกภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับคนพิการ ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเล่าเรียนสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งสาระสำคัญของแผนดังกล่าวข้างต้น จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยกำหนดความคิดเห็นว่า คนพิการศึกษาเล่าเรียนตลอดชีวิตอย่างมีความสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยม ด้วยวิถีพอเพียง

โดยมียุทธศาสตร์ หลักๆ อยู่ 8 ยุทธศาสตร์ คือ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษากับการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่อง ยกฐานะคุณภาพพร้อมกับกฏเกณฑ์การเล่าเรียนพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ ขยายระบบเทคโนโลยี สารสนเทศพร้อมด้วยการสื่อสารรองการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพร้อมกับขยายนวัตกรรมพร้อมกับองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เร่งผลิตพร้อมกับพัฒนากับจัดระบบดูแลงานงานบุคคลของข้าราชการครูคณาจารย์พร้อมกับบุคลากรทางการศึกษาตามาตรฐานวิชาชีพ ปรับปรุงศักยภาพการเล่าเรียนสู่ความเป็นเลิศ ขยายระบบงบประมาณ พร้อมทั้งทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

พร้อมด้วยขยายระบบดูแลงานจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า จะต้องทำแผนลงมือให้สอดรับกับแผนจัดการศึกษาดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกันที่ประชุมยังพูดถึงการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งคือ การเรียนสำหรับคนพิการ การศึกษาเล่าเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ พร้อมด้วยการเล่าเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสามกลุ่มนี้ ต่อไปจะต้องมีการใช้คำนิยามที่ชัดเจน ซึ่งมีผู้เสนอว่า ต่อไปอาจจะต้องใช้คำว่า การเล่าเรียนสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจจำเป็นพิเศษ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่า ในช่วงเวลานี้ อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูการเล่าเรียน

ดังนั้น คงต้องถือโอกาส แปรผันการจัดการศึกษาสำหรับ สามกลุ่มนี้ โดยปรารถนาเจาะเป็นพิเศษ สำหรับกลุ่มคนพิการ พร้อมกับกลุ่มผู้ที่มีความชำนาญพิเศษ ส่วนกลุ่มด้อยโอกาส ให้แยกเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมีความเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนสำหรับผู้มีความมุ่งหมายจำเป็นพิเศษ โดยมีเลขาธิการสกศ. เป็นประธาน พร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒด้านการเรียนรู้พิเศษ พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในหลาย ๆ ด้าน ร่วมเป็นผู้ชี้ขาด “การดูแลงานของคณะกรรมการฯชุดนี้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนพิการ พร้อมกับคนที่มีความชำนาญพิเศษ ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต โดยให้คิดทบทวนในเรื่องโครงสร้างการจัดการจัดการคนกลุ่มนี้ด้วยว่า ต่อไปควรจะมีหน่วยงานขึ้นมามั้ย หน่วยงานนี้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการ หรือหน่วยสนับสนุน หรือหน่วยดูแลกำหนด พร้อมกับควรจะเป็นหน่วยงานในกับกับ หรือพึงเป็นหน่วยงานอิสระ โดยคณะกรรมการฯชุดนี้จะต้องคิดงานเป็น 2 ระยะ โดย 2 เดือนแรกจะต้องได้ข้อสรุปเพื่อที่จะนำเสนอคณะกรรมการอิสระเพื่อที่จะการพัฒนาการศึกษา (กอปศ.) พิจารณา กับระยะที่ 2 คือ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนึกตรองต่อไป” นายชัยพฤกษ์บอก