คุรุสภาประกาศแผนการ สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุรุสภาประกาศแผนการ สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุรุสภาประกาศแบบแผนการหนุน อนุเคราะห์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู พร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเล่าเรียนทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2561 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการการงานในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา พูดว่า การพัฒนาอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่บรรลุผล ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิชาชีพที่มุ่งให้อาจารย์ ผู้บริหาร นักการศึกษา พร้อมทั้งผู้ที่ข้องเกี่ยว ร่วมแรงรวมพลังกันปรับปรุงวิชาชีพอย่างต่อเนื่องพร้อมกับบ่อยๆ ในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการหาความรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)”

ด้วยเหตุนั้น ในปี 2561 คุรุสภา ในฐานะองค์กรวิชาชีพ ได้เข้าใจพร้อมด้วยเห็นความสำคัญของการปรับปรุงวิชาชีพครูที่มีสมรรถนะ โดยมุ่งปรับปรุงอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรทางการเล่าเรียนให้มีการปรับปรุงตนเองพร้อมด้วยวิชาชีพอย่างบ่อยๆ

เป็นการปรับปรุงที่มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำความเข้าใจพร้อมด้วยสามารถจัดการเรียนเพื่อนักเรียน พร้อมด้วยการบริหารที่เน้นสถานศึกษา อิงพื้นที่การดำเนินการบนฐานงานจริง จึงได้กำหนดแบบแผนการช่วยเหลือ สงเคราะห์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการทำความเข้าใจทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2561 โดยการแบ่งสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพให้แก่เครือข่ายฯ กิจกรรมในการปรับปรุงวิชาชีพ อาจจัดกิจกรรมลักษณใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 1) กิจกรรมทางวิชาชีพที่กลุ่มครู ผู้บริหาร นักการศึกษา กับผู้ที่เกี่ยวข้องหารูปแบบหรือข้อผูกพันร่วมกัน

ซึ่งมีจุดหมายปลายทางมุ่งปรับปรุง แก้ไขตนเองและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา พร้อมทั้ง 2) กิจกรรมที่ร่วมกันศึกษารูปแบบประสิทธิผลของสมาชิกหรือของผู้ช่ำชอง (Best Practices) นำมาเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดในแนวทางการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนหรือการนำงานนวัตกรรมโรงเรียนที่ผ่านการคัด